Najtańsze ubezpieczenia OC

 

Dla kogo?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w naszym kraju musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Co  jest przedmiotem  ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna  posiadacza pojazdu, który kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania ubezpieczenia, wyrządził szkodę na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii i Chorwacji.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC chroni poszkodowanego od  następstw  szkody  na mieniu lub na osobie w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone przez  kierującego pojazdem. W ramach ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel  wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe tzn. te, które dotyczą naruszenia czynności organizmu ludzkiego, a ich skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody rzeczowe tzn. te które dotyczą  majątku - ich skutkiem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym również  utracone korzyści powstałe na skutek zdarzenia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na okres  krótszy, jeżeli pojazd jest: zarejestrowany na stałe – w przypadku podmiotów zarejestrowanych na stałe,  zarejestrowany czasowo, pojazdem wolnobieżnym, pojazdem historycznym.

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na okres 12 miesięcy i nie została wypowiedziana, po ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejny jeden rok.  Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki umowa była zawarta.

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia  przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Zbywca pojazdu jest zobowiązany  do  przekazania  nabywcy dokument potwierdzający zawarcie  ubezpieczenia.

Do zawartych polis OC  mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).