Ubezpieczenia domu, mieszkania

 

Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierowane jest do osób, które chciałyby kompleksowo ubezpieczyć swoje mienie, jak również odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie takie jak: domy jednorodzinne, mieszkania, pomieszczenia gospodarcze, garaże, stałe elementy (w tym oszklenia drzwi i okien) oraz ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczanym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu oraz w pomieszczeniach poza mieszkaniem (np. w pralni, strychu, piwnicy). Ochrona ubezpieczeniowa objąć może także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym.

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

Zakres ubezpieczenia obejmuje  ryzyko wystąpienia szkody powstałej na skutek ognia i innych zdarzeń losowych ( w tym powodzi ), kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu (dewastacji). Ochroną ubezpieczeniową objęte są także budynki, garaże wolnostojące i zewnętrzne elementy anteny satelitarnej.

W naszej ofercie, na życzenie klienta, ubezpieczeniem  mogą zostać  objęte koszty:

  • wynajmu lokalu zastępczego jeżeli dom lub mieszkanie dotychczas zamieszkiwane nie nadaje się do użytku ze względu na zajście zdarzenia losowego objętego ochroną,
  • usługi interwencyjnej hydraulika,
  • wymiany zamków w przypadku zagubienia, rabunku lub kradzieży kluczy,