Ubezpieczenia ochrony prawnej

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia, pozostającego w związku z ich życiem prywatnym, poniesione przez osoby objęte ubezpieczeniem  oraz  osoby bliskie wspólnie z nimi  zamieszkujące w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym objętym ochroną ubezpieczeniową.

Zakres ubezpieczenia:

  • koszty obsługi prawnej świadczonej przez osoby do tego uprawnione,
  • koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania,
  • inne koszty i opłaty sadowe lub administracyjne, jeśli są one celowe dla ochrony praw osób objętych ochroną, w związku z prowadzonym postępowaniem.

Zdarzenia objęte pomocą prawną

Zdarzenia będące podstawą wszczęcia przeciwko osobie objętej ochroną ubezpieczeniową:

  • postępowania cywilnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia,
  • postępowania administracyjnego lub cywilnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub spadkowego z udziałem osoby objętej ochroną.