Gwarancje ubezpieczeniowe

 

Gwarancje ubezpieczeniowe są jednostronnym zobowiązaniem Ubezpieczyciela do zapłaty określonego świadczenia pieniężnego, na rzecz podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancji - czyli Beneficjenta. Zapłata świadczenia z gwarancji następuje w sytuacji, gdy Wnioskodawca, który zlecił udzielenie gwarancji, nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z relacji Wnioskodawca-Beneficjent.

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią dla Beneficjentów zabezpieczenie finansowe przed skutkami wynikającymi z zaniechania działania lub niewłaściwego działania ze strony Wnioskodawcy pozwalając Beneficjentom minimalizować ryzyko prowadzonej działalności.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do łącznej, maksymalnej kwoty wskazanej w gwarancji.
Docelową grupę Klientów stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze usług. Preferowanym zakresem usług wymagających zabezpieczenia w postaci gwarancji są usługi budowlane świadczone głównie dla sektora publicznego.

Ubezpieczyciel udziela gwarancji na zlecenie Wnioskodawcy po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Zleceniem wystawienia gwarancji jest dla Ubezpieczyciela pisemny wniosek wraz z dołączoną wymaganą dokumentacją. Udzielenie gwarancji następuje na podstawie umowy zawieranej z Wnioskodawcą.

Umowa o udzielenie gwarancji może być jednorazowa (każdorazowe udzielenie gwarancji wymaga zawarcia odrębnej umowy o udzielenie gwarancji). Dla wybranych rodzajów gwarancji (wadium i gwarancji kontraktowych) możliwe jest zawarcie z Ubezpieczycielem umowy generalnej (pozwalającej udzielić wielu gwarancji do wysokości limitów określonych w umowie). Limit umowy generalnej jest limitem odnawialnym.