Ubezpieczenie OC działalności

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa).

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie a także wskutek rażącego niedbalstwa osób objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez byłych i obecnych pracowników oraz pełnomocników Ubezpieczającego w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych lub czynności objętych zakresem umocowania.

Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia i wystąpiły na terytorium RP.