Ubezpieczenia inżynieryjne

 

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych jest adresowane do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw będących Inwestorem, Wykonawcą czy Podwykonawcą.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są prace kontraktowe, materiały i urządzania będące przedmiotem budowy, montażu z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego, drogowego.

Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

  • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • sprzęt i wyposażenie placu budowy,
  • maszyny budowlane,
  • mienie istniejące,
  • odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich.

Zakres ubezpieczenia

  • Ubezpieczenie typu „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Zakres ubezpieczenia obejmuje: utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, jeżeli nie zostały one wyraźnie wyłączone.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia m.in. takie jak: pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, kradzież z włamaniem.
  • Zakres ubezpieczenia może zostać dostosowany do potrzeb i wymagań Ubezpieczającego / Ubezpieczonego za pomocą klauzul indywidualnych.