Ubezpieczenia transportowe

 

Produkt skierowany do przedsiębiorstw prowadzących działalność przewozową, tj. w sposób zawodowy i profesjonalny zajmujących się przewozem rzeczy.

 

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie w transporcie krajowym lub zagranicznym, odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym lub zagranicznym za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej, powstałe od momentu przyjęcia do przewozu przesyłki towarowej, do momentu wydania jej odbiorcy, lub odpowiedzialność cywilna spedytora.

 

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte  jest mienie lub odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe podczas zarobkowego przewozu przesyłek towarowych w ruchu krajowym, działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz, przy użyciu własnych lub podnajętych środków transportu.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych), w tym dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe ,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność  za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej, powstałe od momentu przyjęcia do przewozu przesyłki towarowej, do momentu wydania jej odbiorcy.

Przedmiot ubezpieczenia

Mienie określone w umowie ubezpieczenia przewożone na ryzyko Ubezpieczającego (tzn. w czasie, w którym ryzyko zniszczenia, utraty lub uszkodzenia mienia ponosi Ubezpieczający), na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej w granicach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie tej samej nieruchomości.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie we wszystkich fazach transportu tj. przewóz, niezbędne czynności przeładunkowe i przejściowe magazynowanie na trasie przewozu trwające nie dłużej niż 7 dni.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • przy przewozie mienia środkiem transportowym stanowiącym własność Ubezpieczającego lub dysponowanym przez niego w oparciu o umowę najmu – okres od chwili zakończenia załadunku mienia na środek transportowy do chwili rozpoczęcia rozładunku,
  • przy przewozie mienia wykonywanym odpłatnie przez przewoźnika - okres od chwili przyjęcia przez przewoźnika mienia do przewozu do chwili wydania przewożonego mienia odbiorcy